General forsamling 2018

Onsdag d. 21/2. Kl. 19.00.

Dagsorden

Formand Mikkel byder velkommen, info omkring formandsskabet overgået til Mikkel i 2018
Rosa fra lokaludvalget istedet for Niels, som er gået på pension – men kommer tilbage i April

• Valg af dirigent – Erik
• Valg af referent og stemmeudvalg – Referent: Daniel – Stemmeudvalg: Kenan og Ramona
• Bestyrelsens beretning ved Jens
Det går godt, en god økonomi
2017 meget aktivt år. Hyggelig arbejds dag i maj måned.
60 medlemmer – Der er fyldt på alle værksteder og ventelister på nogle værksteder. Lokal omtale i blad (Amagerøsten)
hjemmeside & facebook bruges – Vi har ikke brug for mere promovering
Ny port lås med telefon – der er lidt problemer – bruger stadig nøgler og kort
4 bestyrelsesmøder i løbet af året
Jens forbliver i bestyrelsen men slipper formandsposten
Rokade i bestyrelsen:
Mikkel formand fra næstformand
Erik næstformand fra menigt medlem
Jens menig medlem fra formand

Mikkel indskydelse:
Ydre vedligehold samt installationer omkostninger dækkes af kommunen som er ejer af andelen V-huset er i.

• Beretning fra generalforsamlings nedsatte udvalg Udvalg – springes over pga. Manglende aktiviteter

• Regnskab
Regnskab blev gennemgået uden yderligere kommentarer

• Behandling af indkomne forslag.
Forslag om honorar til bestyrelsen – bestyrelsen har valgt ikke støtte dette forslag da det strider imod foreningensånd.
Til valg, alle stemt imod

• Planer for det kommende års arbejde
Mikkel: Der er pt. Ingen planer fastlagt, men der afholdes fællesarbejdsdag.

• Fastsættelse af kontingent Uændret

• Godkendelse af budget Gennemgået og godkendt

• Valg af formand i ulige år

• Valg af kasserer i lige år – Daniel – fortsætter

• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 2 på valg i lige år og 1 på valg i ulige år.
Bestyrelse er:
Mikkel – Formand

Jens – Menig
Erik – Næstformand Lene – Menig Daniel – Kassere

Suppleanter: Rebekka Nick

• Valg af revisorer og revisorsuppleant Kenan – Revisor
Ramona – Revisor suppleant

• Valg af personer til udvalg – udgår pga. Nedlæggelse af udvalgene.

• Eventuelt
Togklubben – “hangarounds” / kunne der forestille sig et medlemskab “støttemedlemskab” – Der blev debateret men ingen opbakning for dette forslag. Rosa – forslag om holde “åbent hus dag”

Indstillingen til hvorledes det bør holdes / ansvar bør ligge i værkstederne og ikke være på generelt v-hus niveau.

Nick – forespørgsel om der kan bestemmes om hvem der er medlem
Generel holdning er at inaktive medlemmer er fordel for de aktive (der betales og fyldes ikke) og der blev understeget V-huset er et hobby værksted, ikke pro-værksted.

Michael – forslag om udendørs parkering som i gamle dage ? Værkstedet skal selv runde lokal regler

Jens: Opfordre til alle holder gården ryddelig. Hvem ejer scooteren i hjørnet ?

Rebekka: Køkken rengøring – der opfordres endnu en gang til at alle rydder op efter sig selv. Igen igen

Rosa: Opfordre til at tage kontakt til lokaludvalget i tilfælde vi har brug for mere, bl.a. har de et Maker Space (med 3D printer, og andet hobby værktøj).

Udstillings område på 1 sal. Mødet hævet 20:46