General forsamling 2019

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Beretning fra generalforsamlings nedsatte udvalg
5. Regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Planer for det kommende års arbejde
8. Fastsættelse af kontingent
9. Godkendelse af budget
10.Valg af formand i ulige år
11.Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
12.Valg af revisorer og revisorsuppleant
13.Valg af personer til udvalg
14. Eventuelt

Ad 1, Kenan valgt
Ad 2, Mikkel Valgt
Ad 3, et Fint år generelt.

Ad 4, Erik fortæller om vores aftale med loppemarked i Prismen. Der er en fast reserveret plads til os. Men vi skal melde i passende godt tid ca. 1 måned før. Næste gang er 7. april hvis der er nogen der vil stå der og sælge noget af det de laver på værkstedet eller andre loppe ting. Samtidigt kan man reklamere lidt for v- huset. Info ophænges i vinduet i motorcykel værkstedet. Eller ring til Erik 23960268

Ad 5, Lene gennemgår regnskabet som også er rundelt. Der er øgede udgifter på varme. De samlede indtægter er højere end udgifterne så økonomien er sund. Medlemstallet ligger mellem 54 og 58 hvilket er den primære årsag til overskuddet.

Ad 6, Ingen forslag.

Ad 7, Der nævnes lugt gener i tekstil så måske skal der opsættes ventilation i motorcykel værkstedet. Erik vil kontakte kommunen for at forsøge at få arrangeret noget ventilation.

Ad 8, Kontingentet fastholdes på 230 kr. pr. måned.

Ad 9, Lene gennemgår budgettet. I den forbindelse nævnes ønske om rengøring i fælles køkkenet og WC, hvilket fører til et forslag om at få en håndvask i Flex værkstedet så de ikke behøver at benytte køkken vasken. Erik kikker også på dette. Vi hæver derfor vedligeholdelses posten med 4000,- så den bliver 10000,- for at dække den forventede udgift til dette. Med hensyn til rengøring fremgår det af vedtægterne at ALLE er ansvarlige for at rydde op efter sig selv. Dette gælder både køkken og wc samt udearealer hvor der IKKE afhentes storskrald. Så sørg for at fylde i containerne eller selv bringe det til genbrugspladsen.

Ad 10, Mikkel genvælges.
Ad 11, Lene er på valg og genvælges. De to suppleanter bliver Nini og Daniella. Ad 12, Kenan genvælges til revisor og Ramona til suppleant
Ad 13, Ingen udvalg

Ad 14, Det foreslås at man sætter navn på en lille kurv hvis man har noget i køleskabet som så placeres i denne kurv. Der er et ønske om at hjemmesiden indeholder information om status på ventelister til de forskellige værksteder. Webmaster ønsker ikke at bruge tid på denne opgave. Det er som udgangspunkt kontaktpersonerne der kender den aktuelle status på hvert værksted. Brug af andres værksteder udgør nogen gange et problem. Vi diskuterer om vi skal indskrive i husorden at man ikke længere må benytte andre værksteder uden konkret aftale fra det pågældende værksted.