General forsamling 2020

Generalforsamling værkstedshuset 12/2 2020 12/2-2020 i Kvarterhuset kl 19.00
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Beretning fra generalforsamlings nedsatte udvalg
 5. Regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Planer for det kommende års arbejde
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Godkendelse af budget
 10. Valg af kasserer i lige år – Daniel på valg
 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Erik og Rebekka på valg.
 12. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 13. Valg af personer til udvalg
 14. Eventuelt

Tilstede: Kenan (træ og metal), Pia (flex), Nick (Atelier), Lene (Atelier), Daniel (Mekanisk), Erik (Mekanisk), Catrine (Flex), Mikkel (Togklubben)

Referat
Ad 1, Udelades grundet lavt besøgstal… Ad 2, Ref. Mikkel, Stemmer Erik.

Ad 3, Det har været et år uden de store fælles aktiviteter men med god aktivitet på de individuelle værksteder. Der er problemer med vand indtrængen i atelieret og kommunen er på sagen. Defekt vandrør på kontoret er skiftet. Pia meddeler at hun har anskaffet glas ovn til bøjning af glas på flex.

Ad 4, Ingen beretninger kunne fremlægges denne gang.

Ad 5, Daniel fremlægger regnskabet. Nævner huslejestigning midt på året. Der har generelt været lavere udgifter end budgetteret og bedre indtægter så vi er kommet ud med et fint resultat trods øget husleje. Revisor har fået regnskabet meget sent og har derfor ikke haft lang tid til at gennemgå regnskab m.m. Der har været en uoverensstemmelse med forventet bundlinje i forhold til bankbeholdning hvilket skyldes en sent betalt husleje. Revisor er tilfreds med de oplysninger der er fremkommet og glæder sig over den fine økonomi.

Ad 6, Ingen forslag.

Ad 7, Der har ikke været diskuteret planer i bestyrelsen men vi beslutter at der skal gøres noget ved udendørs belysningen. Vi tænker at det er udvendigt vedligehold og kommunen muligvis skal blandes ind i sagen. Erik tager fat i vores kontaktperson (Rosa) og spørger ind til fremgangsmåden.

Håndtaget i døren til flex skal strammes/skiftes. (Erik kikker på det i første omgang)

Døren til træ og metal binder og det har resulteret i at rammen sidder løst over døren. (Erik tager det med til Rosa)

Ad 8, Grundet den øgede husleje ønsker vi at hæve kontingentet til 280 kr pr. måned. Det er 50 kroner ekstra pr måned. Det kan forekomme at nogen ønsker at melde sig ud som følge af denne stigning og vi håber i givet fald at kunne fylde op med de personer der er på ventelisten.

Ingen stemmer imod kontingentstigning. Ad 9, Det foreslåede budget godkendes.

Ad 10, Daniel forklarer at der nu både er regnskab og medlemshåndtering på denne post. Daniel ønsker et trække sig fra denne post. Kenan vil stille op og bliver valgt ind.

Ad 11, Erik og Daniel vælges uden modkanddater. Pia og Catrine bliver suppleanter. Ad 12, Ingen tilstedeværende ønskede posterne vi finder en inden næste revision. Ad 13, Ingen udvalg.

Ad 14, Kenan spørger til den post der er til gode for nøgler om man ikke kan ændre det til at man blot betaler for nøglen og så ikke kan få depositum tilbage. Der er en lang snak om hvad der fungerer bedst. Vi tager spørgsmålet videre til næste bestyrelsesmøde.

Kontakt personer kan findes på v-hus.dk hvor der også er e-mail adresser.

Førstehjælpskasse ønskes på atelier og andre værksteder. Værkstederne supplerer selv op og kan få refunderet udgifter.

Kommunen er sat på sagen om utætte vinduer og vi håber det ikke tager for lang tid at få det ordnet.

Køkken: Der står altid opvask. Hvad gør vi ved det? Der er behov for en opstramning. Bestyrelsen tager fat i de involverede.

Mødet sluttet 20.40