General forsamling 2022

Dato: 10.marts 2022page1image132618816Kvarterhuset

Dagsorden

 1. Valg af Dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens/bestyrelsens Beretning
 4. Regnskab 2021
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af Budget
 8. Valg af Kasserer, i lige år
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, i lige år og 2 suppleanter, hvert år
 10. Valg af intern revisor/revisor suppleant
 11. Eventuelt

Tilstede: Alle værksteder repræsenteret ved GF. 11 medlemmer tilstede + Rosa fra Kvarterhuset i Jemtelandsgade.

1) Valg af dirigent

Rosa, fra Kvarterhuset.

2) Valg af referent

Kenan, Træ og metal

3) Formandens beretning 2021

Daniel (Formand) gennemgår kronologisk årets begivenheder. Beretningen vedlægges Referatet.

4) Regnskab 2021

Regnskab blev gennemgået af Daniel, da Lene (kasserer) ikke kunne deltage. Kort fortalt har der i 2021 været et overskud grundet de mange medlemmer. Værkstedhuset har en meget sund økonomi. Regnskabet er tidligere fremsendt medlemmerne.

5) Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ingen rettidige indkomne forslag til dagsordenen.

6) Fastsættelse af kontingent

Snak om at hæve kontingent til 300,-kr. For at kunne stå imod de øgede prisstigninger på f.eks. EL og varma
Valg afholt: 2 for forslaget, 9 imod forslaget. Forslaget nedstemt.
Kontingent bibeholdes på de 280,- kr. om måneden.

7) Godkendelse af Budget.

Budgettet 2022 blev gennemgået af Daniel og her fremgik det at der er taget lidt højde for prisstigninger på EL. Som vanligt er Budgettet baseret på 55 medlemmer. Da vi har 59 medlemmer i foreningen pt. vil det kunne give en endnu større buffer til prisstigninger i 2022.

Budget Godkent.

8) Valg af kasserer i lige år

Lene genopstiller som kasserer.
Lene fra Atelier, Genvalgt på GF for 2 år.

9) Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år, samt suppleant

Erik genopstiller som bestyrelsesmedlem, Genvalgt på GF for 2 år. Valg af suppleant, Marga genvalgt som suppleant for 1 år.

Bestyrelsen 2022: Daniel (formand), Lene (kasserer), Erik, Mikkel og Kenan.

10) Valg af intern revisor

Ingen kandidater opstillet.
Bestyrelsen kontakter og hører tidligere revisor Sidsel, fra træ og metal om hun vil fortsætte som intern revisor.

11) Eventuelt

Fællesregler savnet fra værksted om medlemmer der betaler men ikke anvender faciliteterne til andet end opbevaring.
Værkstedshuset har ingen regler for inaktivitet. Paragraf 3, stk.5 i vedtægterne blev læst op. Det blev foreslået at de enkelte værksteder selv organiserer sig via interne møder, da fællesregler i huset ikke vil give mening grundet forskellige forudsætninger for brug og opbevaring i de forskellige værksteder.

Forslag til ønsker på værkstederne kan sendes til bestyrelsen, der behandler det efterfølgende på bestyrelsesmøder.
Fysiske behov i værkstederne, fx mangler af nye lysstofrør indkøbes af medlemmerne selv efter aftale og regningen sendes til Lene (kasserer), der sørger for at pengene kommer retur.

Rust, der er rust ved og på vores trappe op. Rosa fra kvarterhuset blev spurgt om hun ville kontakte KEJD. Det ville hun gerne.

Skur i gården bruges til opbevaring af havemøbler. Dem der spraymaler i skuret skal huske at tage lidt hensyn til de ting der er i skuret.

Ny rengørings turnus ønskes, det var lidt sporadisk med registrering af rengøringen, men rengøringen blev bedre end den var før GF2021. Kenan Laver ny seddel og hænger op.
– Forslag til ordning om rengøring og fx betaling af medlemmer eller sanktioner af værksteder kan indgives til GF2023. Dette vil medføre ændringer til husordenen.

Storskrald og skrald generelt. Vi har nu kun en lille rest affald og bio container stående. Alt andet affald skal vi selv bortskaffe. Storskrald skal man altså selv afskaffe og køre på genbrugsstationen. Det er ikke længere tilladt at efterlade det i gården.
Lysstofsrør fra bygningen sættes i skuret og køres på genbrugsstationen på arbejdsweekend.

Det man som medlem medbringer til matriklen sørger man selv for at få fjernet igen.

Cykler og køretøjer i gården. Der ønskes oprydning og flytning af de elementer der kun står der som opbevaring. Der prikkes til de ansvarlige.

Note:
2 bestyrelsesposter til valg i 2023, Mikkel fra togklub og Kenan fra træ og metal. Daniel påtænker at fratræde formandsposten i 2023.