Generalforsamlingen 2023

28.februar 2023

Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade, i lokalet “Verdensrummet 1. sal” 

Agendaen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab (Se vedhæftede)
 5. Behandling af indkomne forslag (Se nedenfor)
 6. Planer for det kommende års arbejde 
 7. Fastsættelse af kontingent
  Det er bestyrelsens holdning at bibeholde det nuværende niveau.
 8. Godkendelse af budget (se vedhæftede)
 9. Valg af formand i ulige år, Daniel genopstiller
 10. Valg af kasserer i lige år,  Lene har valgt at stoppe efter 14 år som kasserer. En suppleant skal overtage. Hvis den nye kasserer ønsker det, så kan Lene støtte med viden, som hun har opbygget i de forløbne år, ved at give vejledning (ikke ved at udføre kassererens arbejde).
 11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
  1. Kenan genopstiller
 12. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Det besluttes at formulering vedrørende 2/3 fremmødte skal stemme for vedtægtsændringer, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

17 fremmødte

1) Valg af dirigent:
Sidsel, fra Træ og metal

2) Valg af referent:
Kenan, fra træ og metal

2a) Valg af stemmeudvalg:
Mikkel, fra Togklubben.

3) Bestyrelsens beretning
2022 har ikke budt på store forandringer. Vi er overgået til KBH kommune i stedet for kvarter huset.
Vi har haft en ulovlig lejekontrakt, så vi har fået en 3årig brugsretskontrakt. Det kræver nogle vedtægtsændringer, som vi bla. Skal stemme om på GF. Formand skal indrapportre 2 gange årligt, samt planer for året.
Der kommer flere info om vedligeholdelsespligten.
Vi skal ikke længere betale for huslejen, så pengene skal bruges til vedligehold. Vi skal selv dokumentere hvad vi har fået lavet af vedligehold. Daniel stiller op igen i år grundet at sikre de nye roller i bestyrelsesarbejdet fortsætter. Nye og faste møde datoer for bestyrelsen fremadrettet, for et år ad gangen, dvs. at datoer lægges fast indtil næste generalforsamling.
Lene har valgt at stoppe som kasserer efter mange år på posten og hjælper gerne en ny på vej som kasserer.
Ny bestyrrelse flytter bestyrelsesmøderne rundt i de forskellige værksteder. Det er for at gøre bestyrelsesarbejdet mere gennemsigtigt og så man kan deltage som lytter.
Bestyrelsen vil gerne at der laves en privat affaldsordning, så vi kan få hentet vores affald, det vil koste lidt

Spørgsmål:

Hvad er bagkant på mødet i dag: Klokken 21:00.

Pia, flex: Kan vi få noget vand? Ja

Tina: Kommer der kaffe og kage i dag. Nix.

Catrine, flex: vedr. vedligehold – har vi modtaget regler for vedligehold af bygningen? Nej det har vi ikke modtaget. Eksternt på bygningen er andelseforeningens ansvar, indendørs er det kommunen, dvs. os.

Fx muren ind til AC er andelsforenigens område, men vi har ikke diaglog med dem.

Mikkel: vedr. vedligehold, det skal ikke være V-Huset der skal hæfte for indvendig vedligehold af bygningen, akutte ting skal fikses med det samme.

Tine, tekstil: Ydredøren/porten er så stram at den nogle gange skal sparkes op.

Sidsel: Vi skal gemme disse ting til punktet evt. lige nu er det spørgsmål til bestyrelsens beretning. Mikkels spørgsmål kommer under punktet vedligehold.

Erik: mener der er penge nok til vedlighold, som vi plejer, da vi ikke skal betale husleje.

Sidsel: er der forsøgt med LED lys i huset.

Beretning: Godkendt af GF.

4) Regnskab 2022
Lene fremlægger:
indtægt på ca. 200.000,-kr.
Udgifter: ca. 152.000,-kr.
Udgifterne ligger primært i huslejen, EL var ikke så slemt, Varmen var lavere end den plejer at være, så måske I har frosset lidt?
60 medlemmer i 2022, det er kontingentet der hiver indtægterne ind

Spørgsmål:

Pia: skal vi indbetale til samme konto eller ny. Vi skal fortsætte med at indbetale som hidtil.

Sidsel: Siger tak til Lene  for at have tjeck på sine bilag (sagt som årets interne revisor).

Regnskabet godkendes på GF af de fremmødte.

5) Behandling af indkomne forslag

A) Vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag, hvor de første, 1-3 er krævet af Københavns Kommune for at vi kan bibeholde vores aktiviteter, så disse anbefales at vedtage.
Punkterne 3-8 er fra bestyrelsen
Medlemmernes forslag er velkomne til drøftelse og afstemning hvis de er indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før General Forsamlingen (14 feb).
Vedtægtsændringer som krav fra Københavns Kommune:

1)

§ 2. Formål

Foreningens formål er
Stk. 1. – at give grupper, foreninger og medlemmer af Værkstedshuset værkstedsfaciliteter til kreativ udfoldelse.
(ændring fra personer til medlemmer af foreningen) – GODKENDT på GF

2)

Stk. 3. – som brugerforening at leje og drive lokalerne i Hannovergade 10 .

Slettes – GODKENDT på GF

3)

§ 11. Opløsning
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en forening i Københavns Kommune med lignende almennyttigt formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

(Tilføjet “københavns Kommune” og “almennyttigt”) – GODKENDT på GF

Vedtægtsændringer som forslag fra bestyrelsen:

4)

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 4. På konstituerende møde, fastlægges datoerne for bestyrelsesmøder i hver anden måned, for det kommende år.

(Nyt punkt) – GODKENDT

5)

Stk. 7. Kassererens opgave er at styre økonomi med hensyn til regninger, udbetalinger af udlæg samt månedlig eftersyn af medlemskabs indbetalinger, samt indrivelse af manglende kontingent.

(Nyt beskrivende punkt) – GODKENDT

6)

Stk. 8. Sekretærens opgave er at stå for mailkorrespondance til ikke-medlemmer, videresendelse af indkomne v-hus mails til rette vedkommende, kommunikation mellem værksteder og bestyrelse, samt tage referat ved bestyrelsesmøder.

(Nyt beskrivende punkt) – GODKENDT

7)

Stk. 11. Det er formandens opgave at skrive årsplan for det kommende år samt beretning for det forløbne år ved generalforsamlingen – disse skal deles med Københavns Kommune.

(Nyt punkt, som beskriver formandens ansvar overfor Københavns Kommune) – GODKENDT

8)

Stk. 12. Det er formandens opgave at stå for kommunikationen mellem Københavns Kommune og bestyrelsen.

(Nyt punkt som sikre fremtidig kommunikation med formand og kontakt person ved kommunen.) – GODKENDT

Indkomne forslag

(Marianne, fra Atelier)

Møde mellem husets tovholdere, for at snakke om årets opgaver. Sekretæren kan  formidle kontakt og organisering, af et uformelt møde. På baggrund af Tovholdernes eget initiativ. – der mødes personligt. – GODKENDT


6) Planer for det kommende års arbejde

– Strukturering af roller i bestyrelsen

– Finde ud af hvordan vedligehold delen fungerer i forhold til Københavns Kommune og andelsforeningen.

– Affaldshåndtering revurderes i fohold til hvad vi har brug for i huset – Bestyrelsen

– Bedre indvendig vedligehold – Bestyrelsen

– Rengøringsordning findes – tilkøb af service.

Beslutning:

Rengøring af toiletter og køkken, samt fællesområder.

1 gang om måneden

nok håndklæder og karklude til at skifte

toiletpapir og sæbe mv. indkøber ind.

Bestyrelsen indhenter tilbud fra et rengøringsfirma.

– samlet plan og overblik over hvad der skal laves af vedligehold fremadrettet. Matcher det vores nuværende budget/kontingent. – bestyrelsen samler op løbende.

7) Fastsættelse af kontingent
Det er bestyrelsens holdning at bibeholde det nuværende niveau.

Togklubben ser gerne at kontingentet sættes ned, da vi ikke længere betaler husleje.

Mikkel: Næste år bør Kontingentet fastsættes efter gennemgang af budgettet for året, sådan at det er nemmere at se hvad pengene bruges til.

Bibeholde 280,-kr.: for 11, imod: 3, blankt: 2

Vedtaget med bemærkning om revurdering til næste år. (årligt).

Kontingentet fastsættes til 280,- kr. månedligt i 2023. – VEDTAGET ved simpelt flertal.

8) Godkendelse af budget (se vedhæftede)

Daniel gennemgår budgettet for 2023.

Kan vi få opdelt vedligehold i fx værksteder, , drift og regulær vedligehold af bygning/interiør.

Post vedligehold ændres til:

Rengøring (15.000,-)

Større vedligehold 50.000,-)

Behov i værkstederne 60.000,- (10.000,- til hvert værksted)

Nyt Budgetforslag: årets resultat på ca. -15.000,- Vedtaget ved simpelt flertal.

Forslag om indkøb til syværkstedet. – Budgettet er godkendt til 10.000,- punktet udgår.

9) Valg af formand i ulige år, Daniel genopstiller

Daniel valgt til Formand.

10) Valg af kasserer i lige år,  Lene har valgt at stoppe efter 14 år som kasserer. En suppleant skal overtage. Hvis den nye kasserer ønsker det, så kan Lene støtte med viden, som hun har opbygget i de forløbne år, ved at give vejledning (ikke ved at udføre kassererens arbejde).

– Valg af Kasserer vælges først i lige år på GF. I 2023 er Kasserer en suppleant.

11) Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

a) Kenan genopstiller – Kenan er valgt til bestyrelsesmedlem.

b) Suppleanter: valgt: Poul fra Flex (suppleant, men ikke som Kasserer), Nick fra Mekanik valgt som suppleant

Poul og Nick er begge valgt ind.

12) Valg af revisorer og revisorsuppleant

Sidsel revisor – Valgt

Julie revisor suppleant – Valgt

13) Eventuelt

Hvad er reglerne til gæster – Mikkel læser op fra Husordenen. Hvis der er problemer, så kontakt bestyrelsen og kontaktpersonen/tovholderen på værkstedet.

HUSK også at skrive på engelsk på fællesområder mv., da vi har engelsk talende medlemmer. Bestyrelsen kigger på hvad vi har af skilte og revurderer hvad og hvormange.

Nick og Erik taler om lås i porten.

Kan vi få lavet en plan for det grønne miljø i gården – det meldes ind til tovholdermødet. Arbejdsdag 2 gange årligt. Har man konkret forslag kan det indgives til bestyrelsen.

Tak for god ro og orden.

Tak for et godt møde.