Generalforsamling 2024

Onsdag 28. februar 2024

Referat generalforsamling i Værkstedshuset Hannovergade 10. Knap 30 medlemmer deltog samt Rosa fra Kvarterhuset. Dagsorden og forslag er vedhæftet nedenfor.

Referat

Ad 1, Dirigent Nina fra tekstil
Ad 2, Referent Mikkel fra Togklubben, Stemme tæller Aage fra Tog og Erik fra Motorcykel.

Ad 3. Daniel har sendt beretningen rundt. Det er den tekst vi alligevel sender l KBH. kommune. Det består af hvad vi har lavet og hvad vi skal lave. Daniel gennemgår dee og supplerer med at Københavns Kommune ejendomme står for diverse vedligehold. Der er nu blevet sat gang i gennemgang af VVS installaoner som forventes at blive taget hånd om. Desuden er der flere andre bygnings ng der vil blive gennemgået i fremden. Der er kommet ny lås i porten som pt. Binder lidt. Der vil også blive gravet langs muren l Amager Center i forbindelse med renoveringen af muren. Desuden er der indmeldt ønske om elektrikeren. Der spørges l ernvarmerørene generelt i bygningen. Der snakkes om man behøver varmt vand i bygningen med træ og metal. Nina spørger l om det er dee vores mange penge skal bruges l. Det forklares at bygningsvedligehold generelt påhviler kommunen.

Ad 4, Kenan nævner at der er et gårdudvalg, men der er ikke sket så meget så intet at berette. Det bemærkes at man nok lige skal vente med at indrette gården l håndværkerne er færdige med muren.

Ad 5, Formanden fortæller, da kasseren er stoppet i løbet af året. Vi benytter Dinero og det roder pt. Lidt da det næsten kun er tal for 2023 der er lagt ind. Men det er på vej l et bedre overblik. Vi har ingen husleje men har vand, varme og strømudgifter. Desuden små-anskaffelser. Årets overskud er 134.266,-

Marianne Atelier: Det er jo ret nyt med den nye ordning i forhold l kommunen.

Aage togklubben: Kolonnen for 2022 er ikke retvisende.

Lene Atelier: Der har også været en stor indtægt i løbet af coronaperioden.

Aage togklubben: Spørger l om de penge der står l at stå på kontoen er rent faktisk l stede… Svaret er ja.

Det viser sig at der er to konto linjer med ”el, vand, varme” den øverste er varme den nederste er el. Udgifter l køb af software er l regnskabsprogrammet Dinero.
Ad 6a, Årlig kontigent. Mikkel motiverer forslaget.
Der spørges l hvordan man håndterer indmeldelser midt på året.

Der spørges om man eventuelt kan lave to halvårlige indbetalinger i stedet, da det var mere fleksibelt. Og det vil give lidt større mulighed for at smide inakve medlemmer ud eer et halvt år, så der kan blive plads l en ny.

Bestyrelsens motivation for det årlige kontingent er også et forsøg på at stramme op for, hvem der skal ud. Det er et godt argument at vi kan smide folk ud eer et halvt år.
Vi stemmer først om den oprindelige ordlyd med den årlige indbetaling.
Eer lidt snak stemmes forslaget igennem.

Ad 6b, Brug af formuen. Daniel moverer. Og forklarer hvordan man er kommet frem l tallene.

Peter togklubben: Holdningen er at der er to puljer, den ene er opsparet over mange år og var især buffer l sikring af huset i tilfælde af stort medlemsfald. Den anden pulje er de beløb der er indbetalt for meget siden 1. januar 2023. Den første pulje bør bruges som foreslået, men den anden bør tilbagebetales l de enkelte medlemmer.

Der snakkes om hvad der har været kendt og hvad der har været uklart siden sidst. Og om det er et problem at der er ophobet penge.

Der er flere der finder at det var ok at man akkumulerede penge pga den usikre situation med ny aftale med kommunen.

Det nævnes at det ald har været kommunen der har ha vedligehold m.m. Så det har ikke været det, der var ukendt.

Forslaget går jo på, at pengene går tilbage gennem de forskellige værksteder.

Der er rimelig enighed om de overordnede tanker. Men det diskuteres om vi skal tilbagebetale det hele fra sidste år eller kun det der ikke er brugt l udgifter i løbet af året.

Vi bliver enige om at stemme om hvorvidt vi tilbagebetaler hele 15 måneders kontingent først.

Der er en enkelt der stemmer imod og 3 blanke. Forslaget er vedtaget.

Vi finder nu frem l at drisomkostninger for el, vand og varme er ca. 55.000

Derudover skal vi have en buffer l udsving i disse udgifter, som i princippet står tilbage på kontoen den sidste dag i marts.

Der foreslås 10000,- og 15000,- og 20000,- eller ca. det halve af årets forventede udgifter. Vi bliver enige om at sætte beløbet l ca det halve Dvs. 30.000,. kr.

Vi skal nu finde en fordelingsnøgle for det overskydende beløb.

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem antallet af medlemmer på de forskellige værksteder og behovet. Så fordelingen kunne også være ligeligt pr. værksted eller pr. kvadratmeter.

Vi snakker om hvordan man finder en ligelig fordeling, som alle kan være enige om. Vi stemmer om vi skal fordeles pr. medlem. Og det stemmes igennem.
(Kort pause)

Ad 6c, forslag om kontaktpersoner automask i bestyrelsen. Daniel moverer. Den går rent ind ved afstemning

Ad 6d, udgår indl punkt 8.

Ad 6e, Daniel motiverer. Det vedtages.

Ad 6f, Lene motiverer. Det falder.

Ad 6g, Lene motiverer. Det trækkes tilbage.

Ad 6h, Kenan motiverer og fortæller at der nu er klarhed over at det er kommunens opgave. Forslaget frafaldes. Det er meldt l kommunen.

Ad 6i, Kenan motiverer. Det forventes at kommunen i forbindelse med renovering alligevel skal ændre på dette område. Vi bliver enige om selv at fikse det på en arbejdsdag.

Ad 6j, Kenan motiverer. De ønsker stadig varmt vand på værkstedet. Daniel tager det med til kommunen. Ad 7, Daniel fortæller hvad der er sendt l kommunen og slår et slag for godt bestyrelsesarbejde.

Ad 8, Der er foreslået 700 kr men det er lidt i underkanten i forhold l udgifterne. Der foreslås at bufferen på 30000 tages fra det stående beløb og det resterende beløb er så det der er tilbage l fordeling. Derfor skal der indbetales 1000 kr i års kontingent.

Vi besluter 1000,-

Ad 9, Der er ikke et beskrevet budget. Men det er ret simpelt magen l årets udgifter med lidt plads l udsving.

Ad 10, 11 og 12, Grundet ny bestyrelses ordning vedtaget i Ad 6c. Bestyrelsen og kontaktpersonerne bliver nu Mikkel fra tog, Poul fra flex, Klaus træ og metal, Marianne fra atelier, Alla fra tekstil, Daniel fra MC. Erik fra MC er suppleant.

Ad 13, Tony fra tog er revisor. Kenan er revisorsuppleant.
Ad 14 Evt. Marianne reklamerer for loppemarked i Prismen hvor vi har mulighed for at få to borde.

Dagsorden var:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Beretning fra generalforsamlings nedsatte udvalg
 5. Regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen: Årligt kontingent.
  2. Bestyrelsen: Brug af formuen.
  3. Bestyrelsen: Sammenlægning af bestyrelse og kontaktpersoner.
 1. Bestyrelsen: Forslag l kontingent.
 2. Bestyrelsen: Regel om håndtering af fejlindbetalinger.
 3. Lene Atelier: Internet.
 4. Lene Atelier: Computer.
 5. Kenan Træ og metal: Murerarbejde.
 6. Kenan Træ og metal: Ny håndvask.
 7. Kenan Træ og metal: Varmt vand.
 1. Planer for det kommende års arbejde
 2. Fastsættelse af kontingent
 3. Godkendelse af budget
 4. Valg af formand i ulige år – ej relevant
 5. Valg af kasserer i lige år – Kenan har valgt ikke forsæe
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 2 på valg i lige år og 1 på valg i ulige år.
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant • Valg af personer l udvalg
 8. Eventuelt

Bestyrelsens beretning som sendt l Kommunen:

Værkstedshuset plan 2024
Vi har to store problemer som skal løses i forbindelse med General Forsamlingen,
1) Vi får langt flere penge ind end vi bruger
2) Der er for lavt interesse i at udøve bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen vil foreslå at skære månedsmedlemskabet ned fra 280kr/måneden l ca. 100 kr/ måneden, der er behov for et medlemskab på ca. 85kr/måneden for ikke at spare penge op – men bestyrelsen vil også opfordre hvert værksted l at begynde at bruge penge på fællesakvitere og fællesudstyr.
Vi har lidt udfordringer på bygningerne i form af feks. Lys i gården og trappe, lbud er indhentet og vil udføre arbejdet snarest muligt.
Nogle mener dee er foreningens ansvar da vi er lejere, men vi mener vi har penge l det og ønsker det udført – dereer vil bestyrelsen gå i dialog med Kommunen omkring evn lbagebetalning.
Vi lider stadig under en mentalt opfaelse af at vi skal spare og passe på pengene – men det skal vi have lavet om, vi betaler et medlemskab og det skulle gerne være rart og lækkert at komme på værkstedet.

I forhold l den lavere medlemskab og manglende bestyrelsesakvitet ønsker vi i bestyrelsen at gøre det nemmere at være i bestyrelsen, vi mener ikke bestyrelsen skal honoreres men vi ønsker at gøre arbejdet leere for en evn fremdig bestyrelsessammensætning.
Derfor foreslås det at medlemsskab betales Per halvår eller helår. Dee vil gøre kasserens arbejde langt nemmere.

Vi bruger allerede Dinero l regnskabet – alle i bestyrelsen kan lgå l f.eks opreelse af kvieringer.
Vi skal have en bedre overdragelse af bank adgang, Nordea er meget firkantede og det kan være vi skal se på om vi skal skie bank i 2024.
Formanden foreslår desuden at vi simplificere besyrelse og kontakt personer l et niveau
system, der er stadig lidt “lang” vej l bestyrelsen fra Alm. medlemmer. Dee er formandens egen holdning og ikke delt af hele bestyrelsen.
For 2024 bedes det ydermere at man finder potenale l bestyrelsen – Daniel har dligere meldt at han ønsker gå som formand pga. arbejde/hus, men har forsat for at sikre overgang l at høre under Københavns Kommune.
Vi har stadig et fedt værksted l lokale folk med ca. 60 medlemmer det vil være ærgerligt hvis dee skulle ændres fordi folk ikke vil deltage i det, forholdsvist ret lee, bestyrelsesarbejde. Påvegne af bestyrelsen skrevet af Daniel Nielsen som formand.

Indkomne forslag

 1. Bestyrelsen: Ved uændret konngent, akkumulerer vi ca. 130.000 kr. pr år med nuværende udgier og medlemstal. Det er ikke holdbart. Konngent skal derfor reduceres l ca 60 kr om måneden. Hvis dee konngent bliver vedtaget, foreslår vi at der indføres års indbetaling med betalingsdag 1. april. Derfor sller bestyrelsen følgende ordlyd l §3 stk 4: Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt konngent. Konngentet opkræves via e-mail med betaling pr 1. april og gælder derfor l marts året eer. Det vil ikke være muligt at få lbagebetalt overskydende konngent ved udmeldelse inden marts.
 2. Bestyrelsen: Vi har en ret stor kasse beholdning grundet reducerede udgier med den nye husleje frie aale med kommunen. Vi skal derfor finde ud af hvad vi gør med dee overskud. Bestyrelsen ønsker at det kommer værkstederne og dermed medlemmerne l gode. Og foreslår derfor at hvert værksted får en konto de kan bruge af l fælles akviteter i forbindelse med værkstedet. Der er INGEN begrænsning for hvad værkstedet bruger pengene l, men man skal selv lægge ud og får først penge udbetalt fra v-huset ved

aflevering af en faktura/regning der er underskrevet af mindst 50% af medlemmerne i værkstedet. Dee er for at sikre at der enighed i værkstedet i forhold l brugen af pengene. De forskellige værksteder får del i overskuddet eer en fordelingsnøgle der svarer l antallet af medlemmer d.d. Derfor bliver der 48.000 kr. for de fleste værksteder undtagen atelier der får 73.000 kr. og togklubben der får 91.000 kr. Pengene bliver stående i regnskabet de næste mange år indl de er brugt op.

c. Bestyrelsen foreslår at kontaktperson funkonen sammenlægges med bestyrelsesfunkonen så der fremadreet er 6 bestyrelsesmedlemmer der er sammensat med en person pr værksted. Denne person er så også kontaktperson/repræsentant for værkstedet. De 6 bestyrelsesmedlemmer konstuerer så selv bestyrelsesposterne ved første bestyrelsesmøde eer generalforsamlingen.
Dee forslag kræver følgende vedtægtsændringer:

§4 stk. 4 der skal rees l:
Dagsorden for generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent
• Valg af referent og stemmeudvalg
• Bestyrelsens beretning
• Regnskab
• Planer for det kommende års arbejde • Behandling af indkomne forslag
• Fastsæelse af konngent
• Godkendelse af budget
• Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
• Valg af revisorer og revisorsuppleant • Eventuelt

Desuden ændres §6 . stk 1 l:
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 6 medlemmer der vælges af generalforsamlingen med netop en repræsentant fra hvert værksted.

 1. Bestyrelsen Forslag l konngent er 700 kr om året.
 2. Bestyrelsen: Vi foreslår lføjet §7. stk 4: Fejl indbetalt konngent m.m. som der ikke er rejstkrav om senest ved regnskabets afslutning, anses som værende en donaon l foreningen.
 3. Lene W. fra Atelier: Internet, evt Fiber (eller andet l den slags) Fast pris, således at vi ikke skal slås over medlemmernes forbrug.
 4. Lene W.: Hvad med en billig, men ny bærbar computer, samt mindre printer, som står l rådighed, i Værkstedshuset, for bestyrelse og kontaktpersoner, udelukkende for Værkstedshusets mails, dokumenter l ‘Kultur og Frid’, l medlemmer. Og eventuelle andre skriverier l andre modtagere, udelukkende i forbindelse med værkstedshusets behov. Jeg mener at der allerede i starten af Værkstedshusets leved, stod printer (gammel), og computer (gammel) l rådighed for bestyrelsen fra år2000. Men vi har set dem ældes og blive smidt ud.
 5. Forslag fra Kenan fra Træ&Metal: Træ og metal vil gerne fremsæe forslag om at der kontaktes en murer, der kan komme og se på væggene i Træ og metal. Der er flere steder

hvor pudsen er faldet af væggen og der er misfarvninger, der indikerer at der er eller har været fugt skade. Foruden besiggelse og reparaon af væggene i træ og metal ønskes der også at der bliver fuget rundt om døren ind l Træ og metal og at selve døren sæes fast igen, så den ikke står løst i hullet. Over døren ind l træ og metal er murværket ødelagt med store revner ind igennem væggen. Denne skade omkring rørene ønskes udbedret, så der ikke opstår fugtskade.

 1. Kenan: Træ og metal vil gerne fremsæe forslag om at der skies håndvask på toileet på træ og metal, sådan at der indkøbes og skies l en stålvask, der er stor nok l at der kan fyldes en spand vand l gulvvask, samt rengøring af pensler mv.
 2. Kenan: I forbindelse med ski af vandrør på Træ og metal ønskes det, at der indlægges varmt vand fra centralvarmen. Varmvandsbeholderen ønskes ernet om muligt.